#MADEINPOLAND

Menu

Regulamin Gwarantowanej Wysyłki

REGULAMIN PROMOCJI ,,GWARANCJA WYSYŁKI ZAMÓWIENIA W 24H"

I. I. POSTAWNOWIENIA OGÓLNE

1. 1. Niniejszy dokument (dalej ,,Regulamin") określa zasady akcji promocyjnej ,,Gwarancja Wysyłki Zamówienia w 24h" (dalej: ,,Promocja"), dotyczącej zakupu na stronie internetowej www.sugarfree.pl (dalej: ,,Sklep internetowy"/,,Sklep") prezentowanych produktów (dalej jako ,,Towar") z gwarantowaną wysyłką Towaru z magazynu Organizatora, w czasie wskazanym przez Organizatora.

2. 2. Organizatorem Promocji jest Sugarfree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 0000479693, NIP: 5242763313, REGON: 146901260, kapitał zakładowy w wysokości 13.200,00 zł, e-mail: sklep@sugarfree.pl, (dalej jako ,,Organizator").

3. 3. Promocja obowiązuje wyłącznie w oznaczonych Dniach roboczych, zgodnie z informacją na stronach internetowych Sklepu Organizatora (,,Dni obowiązywania Promocji").

4. 4. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wysyłki i dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. 5. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu internetowego.

1. II. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

2. 1. Uczestnikiem Promocji (dalej jako ,,Uczestnik") może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski.

3. 2. Każdy Klient Sklepu internetowego może uczestniczyć w Promocji więcej niż 1 (jeden) raz.

4. 3. W ramach Promocji Organizator gwarantuje, że w dniach wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego, rozpocznie realizację Zamówienia i dokona przekazania Zamówienia Klienta z magazynu do dostawy, w ciągu 24 godzin od jego złożenia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów (dalej jako ,,Czas gwarantowanej Wysyłki"), a w przypadku, gdy Organizator przekroczy Czas gwarantowanej Wysyłki przyzna Klientowi voucher na kolejne zakupy w Sklepie internetowym, w wysokości Towarów zamawianych w ramach Promocji, dalej jako ,,Voucher"). Wartość Vouchera, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi wartość Towarów wskazana w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym Klientowi po złożeniu Zamówienia (tj. wartość Towarów faktycznie opłaconych przez Klienta), jednak nie może być wyższa niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). W przypadku gdy Zamówienie Klienta przekracza wartość 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), Uczestnik otrzyma Voucher o wartości i nominale 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

5. 4. Wartość Vouchera obejmuje wyłącznie koszt Towarów, bez kwoty ich dostawy.

6. 5. W Promocji biorą udział wyłącznie Zamówienia złożone w Dniach obowiązywania Promocji, oraz opłacone za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora i zaksięgowane na rachunku Organizatora do godziny 15.00 w tym Dniu. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia dla których została wybrana forma płatności za pobraniem.

7. 6. Czas gwarantowanej Wysyłki liczony jest do momentu przekazania Zamówienia przewoźnikowi do doręczenia.

8. 7. Jeśli kolejny lub kolejne dni, po Dniu roboczym złożenia i opłacenia Zamówienia, o którym mowa w ppkt. 5 powyżej, jest dniem wolnym od pracy lub sobotą, termin zaczyna biec w kolejnym Dniu roboczym po dniu/dniach wolnych od pracy lub sobocie, o godzinie 9.00.

9. 8. Uczestnik Promocji, po złożeniu Zamówienia, nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w Zamówieniu, w tym w szczególności w zakresie danych podanych do wysyłki, czy innych parametrów Zamówienia (w szczególności rozmiar, kolor, rodzaj czy model Zamówionego Towaru). Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w Zamówieniu oznacza rezygnację z udziału w Promocji.

10. 9. Udział w Promocji nie wpływa na koszt dostawy, który jest obliczany standardowo, zgodnie z informacjami na stronie Sklepu.

11. 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami czy zniżkami w Sklepie internetowym. W Promocji biorą udział Towary przecenione umieszczone w Sklepie w kategorii SALE.

12. 11. Promocja nie obejmuje Towarów oznaczonych jako Towary z ,,Wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę" oraz Zamówienia złożone w trybie ,,Pre-order"

13. 12. Spełnienie wymogów udziału w Promocji jest weryfikowane przez Organizatora. O uprawnieniu do otrzymania Vouchera Uczestnik zostaje powiadomiony w drodze wiadomości e-mail, na adres mailowy podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy Organizator poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości lub spełniania przez danego Klienta warunków udziału w Promocji, o których mowa powyżej, w tym w szczególności uprawnienia do otrzymania Vouchera, może odmówić jego przyznania Klientowi. Klientowi przysługuje w takim przypadku reklamacja, na zasadach wskazanych w pkt. IV.

14. 13. Promocją objęte są Zamówienia, złożone wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1. III. VOUCHER

2. 1. Uczestnik otrzymuje Voucher drogą e-mailową, w terminie 5 Dni roboczych od momentu, upływu terminu Czasu gwarantowanej Wysyłki.

3. 2. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze, towary, inny voucher, produkt czy świadczenie. Voucher nie jest pieniądzem elektronicznym.

4. 3. Voucher jest ważny przez 30 (trzydzieści) dni od dnia wydania jego przesłania Uczestnikowi, chyba że na Voucherze lub w wiadomości e-mail, w której został on przesłany Uczestnikowi, wskazano dłuższy termin.

5. 4. Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, w związku z którymi Uczestnikowi został przyznany Voucher (np. w przypadku odstąpienia od Umowy, na podstawie której Uczestnik brał udział w Promocji), w przypadku nadużyć Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, Voucher może nie zostać przyznany lub zostać anulowany.

6. 5. Towary zakupione w ramach Promocji oraz Zamówione z wykorzystaniem Vouchera, podlegają standardowym zasadom reklamacji określonym w Sklepie internetowym.

1. IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PROMOCJI

2. 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: Sugarfree Sp. z o.o. / Omnipack, Ożarowska 40/42 (dok D3), 05-850 Duchnice lub w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@sugarfree.pl.

3. 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.

4. 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

5. 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". W szczególności Uczestnik może:

a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem 
a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;

b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. 1. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

4. 3. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez uczestników Promocji. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje uczestników Promocji na stronach Sklepu internetowego poprzez informacje zawierającą zestawienie zmian co najmniej na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

5. 4. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Promocji i oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych.